گزارش خبری از حضور بانوان راوی، در نمایشگاه هوافضا

  عصر پنج شنبه شرکت کنندگان در نخستین دوره تربیت بانوان راوی پیشرفت، مهمان نمایشگاه هوافضا بودند. https://varesoon.com/wp-content/uploads/2023/10/video-sima.mp4

گزارش خبری از حضور بانوان راوی، در نمایشگاه هوافضا بیشتر بخوانید »