فانوس زائر

27 مارس 2017

ویدئوی تبلیغی جشنواره فانوس زائر

تیزر فراخوان ایده و ابتکارات مردمی راهیان نور
5 آگوست 2017

آغاز جلسات ایده پردازی و کارشناسی جشنواره فانوس زائر

جلسات ایده پردازی و کارشناسی جشنواره فانوس زائر آغاز گردید.
6 آگوست 2017

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی

اولین جلسه کارشناسی در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در حوزه های: محصولات، روایتگری، تبلیغ، هنر و رسانه و محافل شهدایی روز دوشنبه مورخه 1396/05/09 برگزار گردید.
7 آگوست 2017

جلسه دوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

دومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان این حوزه روز پنج شنبه مورخه 1396/05/12 برگزار گردید.
17 آگوست 2017

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات جغرافیایی

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات جغرافیایی با حضور کارشناسان در حوزه های: یادمان ها ، مجاورین ، شهر ها در مورخه پنج شنبه 1396/05/26 برگزار گردید.
17 آگوست 2017

جلسه سوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

سومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز پنجشنبه مورخه 1396/05/26 برگزار گردید.
22 آگوست 2017

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز 2 شنیه مورخه 1396/05/30 برگزار گردید.
7 سپتامبر 2017

آخرین جلسه بررسی ایده های خدمات فرهنگی جشنواره فانوس زائر

آخرین جلسه بررسی ایده های گروه خدمات فرهنگی جشنواره فانوس زائر در مورخه دوشنبه 1396/6/13 با حضور کارشناسان این حوزه برگزار گردید.