فانوس زائر

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز ۲ شنیه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ برگزار گردید.

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی بیشتر بخوانید »

جلسه سوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

سومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز پنجشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ برگزار گردید.

جلسه سوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی بیشتر بخوانید »

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات جغرافیایی

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات جغرافیایی با حضور کارشناسان در حوزه های: یادمان ها ، مجاورین ، شهر ها در مورخه پنج شنبه ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ برگزار گردید.

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات جغرافیایی بیشتر بخوانید »

جلسه دوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

دومین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان این حوزه روز پنج شنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ برگزار گردید.

جلسه دوم کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی بیشتر بخوانید »

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی

اولین جلسه کارشناسی در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در حوزه های: محصولات، روایتگری، تبلیغ، هنر و رسانه و محافل شهدایی روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ برگزار گردید.

اولین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی بیشتر بخوانید »