گزارش تصویری از بازدید نمایشگاه “در لباس سربازی”

بازدید مدیران شبکه ملی وارثون و تعدادی از راویان روحانی موسسه روایت سیره شهدا از نمایشگاه ملی "در لباس سربازی"