آخرین جلسه بررسی ایده های خدمات فرهنگی جشنواره فانوس زائر

آخرین جلسه بررسی ایده های گروه خدمات فرهنگی جشنواره فانوس زائر در مورخه دوشنبه 1396/6/13 با حضور کارشناسان این حوزه برگزار گردید.

آخرین جلسه بررسی ایده های خدمات فرهنگی جشنواره فانوس زائر در مورخه دوشنبه ۱۳۹۶/۶/۱۳برگزار گردید .

در این جلسه تمامی ایده های دریافت شده از طریق سایت جشنواره و ایده های تحویل داده شده توسط کارشناسان بررسی گردید. همچنین فرم های ارزشیابی برای هر ایده توسط کارشناسان تکمیل گردید.

در جریان بررسی های انجام شده تعدادی از ایده های دریافت شده از سایت جشنواره به صورت ویژه بررسی شد و اصلاحاتی جهت بهینه کردن این ایده ها توسط کارشناسان این حوزه انجام پذیرفت.