چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر با موضوع خدمات فرهنگی

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز 2 شنیه مورخه 1396/05/30 برگزار گردید.

چهارمین جلسه کارشناسی و ایده پردازی جشنواره فانوس زائر در موضوع خدمات فرهنگی با حضور کارشناسان در این حوزه در روز ۲ شنیه مورخه ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ برگزار گردید.
دستور کار این جلسه داروی ایده های جمع آوری شده قرار داده شد و کارشناسان با توجه به شاخصه های مشخص شده در مورد یک ایده اقدام به داوری ایده ها و ابتکارات جمع آوری شده در موضوع خدمات فرهنگی نمودن.