تشکیل اتاق عملیات جهاد و شهادت در بنیاد خاتم الاوصیاء (ص)