اولین نشست دبیرخانه گروه فضای مجازی شبکه ملی وارثون