حضور سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج در دبیرخانه جشنواره فانوس زائر

بازدید سردار غیب پرور

سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج به همراه معاونین (سردار سلیمانی و سردار فضلی) از ستاد راهیان نور شبکه وارثون و دبیرخانه جشنواره فانوس زائر در خرمشهر بازدید به عمل آوردند.