گزارش تصویری روز اول پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت

روز اول اجلاس فعالان مردمی جهاد و شهادت

گزارش تصویری روز اول اجلاس
پنجمین اجلاس سراسری فعالان مردمی جهاد و شهادت
شبکه ملی وارثون