گزارش خبری از حضور بانوان راوی، در نمایشگاه هوافضا

 

عصر پنج شنبه شرکت کنندگان در نخستین دوره تربیت بانوان راوی پیشرفت، مهمان نمایشگاه هوافضا بودند.