معرفی دوره تربیت بانوان راوی در شبکه خبر

معرفی دوره تربیت بانوان راوی در شبکه خبر به توسط سرکار خانم دکتر حسن پور صروت گرفت: