دفاع مقدس و زنان

زنان در دفاع مقدس به جهاد خود خوب عمل کردند