سنگر آسمانی


طرح سنگرآسمانی برنامه ای است که در آن ، کودک با حضور در بازه ای از تاریخ " که در این طرح بازه تاریخی مورد نظر ، دوران دفاع مقدس در نظر گرفته شده است ولی میتواند باتوجه به اقتضا و اهداف مورد نظر این بازه ی مورد نظر هر بازه تاریخی دیگر باشد . " در حین بازی و سرگرمی ، با دسته ای از معارف دینی و مفاهیم ارزشی که متناسب با شرایط مختلف کودک ( روحی ، روانی ، عقلی ، اجتماعی و... ) می باشند آشنا می شود .

نگارخانه