ستاد راهیان نور شبکه وارثون

۱۷ بهمن ۱۳۹۵

سومین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور

سومین جلسه شورای برنامه ریزی ستاد راهیان نور شبکه ملی وارثون برگزاری گردید.