• تدوین راه کارهای اجرایی و مؤثر تحقق زیارت با معرفت در راهیان نور
  • بهره مندی حداکثری از ابتکارات و جوشش های مردمی
  • احصا فعالیتهای فرهنگی اثربخش و کاربردی
  • تدوین راه کارهای اجرایی و مؤثر تحقق زیارت با معرفت در راهیان نور
  • بهره مندی حداکثری از ابتکارات و جوشش های مردمی
  • احصا فعالیتهای فرهنگی اثربخش و کاربردی


اعطای جوائز ارزنده به ایده ها و ابتکارات برتر


ارسال ایده ها و ابتکارات برتر به نهادهای مسئول


معرفی و انتشار ابتکارات برتر
Domain-1001

مراجعه به صفحه جشنواره

Form-1002

تکمیل فرم

Verified Account-1003

بررسی کارشناسان

Diploma 2-1004

حمایت از ایده‌های برتر

فرم ثبت ایده و ابتکارات

خادم الشهدا گرانقدر؛ اگر در هر کدام از محورهای ده گانه جشنواره " ایده نوین و خلاق" یا " ابتکار عملیاتی شده"( طرحی نو و مبتکرانه که اجرایی شده باشد) دارید در فرم زیر ثبت نمائید. ایده ها و ابتکارات مرتبط با "راهیان دانش آموزی" بصورت جداگانه بررسی و انتخاب خواهند شد.

ایده های نوین و خلاقابتکارات عملیاتی شده

ایده یا ابتکار ارسالی با راهیان دانش آموزی مرتبط است؟

تبلیغروایتگریاردوییتوزیع محصولیادمان داریفضاسازیخادمینتداوم و امتداد راهیانفضای مجازیسایر