گزارش تصویری از بازدید نمایشگاه ملی “در لباس سربازی”

مدیران شبکه ملی وارثون و تعدادی از راویان روحانی موسسه روایت سیره شهدا از نمایشگاه ملی “در لباس سربازی” بازدید کردند.